ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးသီဟလြင္တို႔ Smart Parking နည္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ TMH Telecom Public Company Limited မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးသီဟလြင္ ဦးေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရံုးတြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး Yangon Smart City Program ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား က႑တစ္ခုျဖစ္ေသာ Smart Parking နည္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေသးစိတ္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ရည္မွန္း ထားပါသည္။

(၁) ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မွီေသာ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္

(၂) ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းရွိ လူေနမႈစနစ္ကို ပိုမုိ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေသာ ယာဥ္ရပ္နားစနစ္ ျဖစ္လာေစရန္