ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး သန္႔ရွင္းဖို႔ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္စို႔

TMH Telecom မွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ာႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး Clean Yangon Challenge ေထာက္ၾကန္႔ေစ်း ေနာက္ေရေျမာင္းရွင္းလင္းေရးတြင္ တက္ႂကြစြာပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။

Best Wordpress Gallery Plugin