၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အသိေပးေၾကညာျခင္း