ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ Sedona Hotel Yangon တို႔မွ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးပြဲေတာ္

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ Sedona Hotel Yangon တို႔မွ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရးပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ ေသာၾကာေန႔ည (၆:၃၀) တြင္ Sedona Hotel Grand Ballroom တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ TMH Telecom Public Company Limited မွ Platinum Partnership အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၿပီး

တာမိုးညဲခ်မ္းသာကုမၸဏီမ်ားလက္ေအာက္ရိွ Tea Art Company Limited မွလည္း က်ပ္သိန္းတစ္ရာတန္ဖိုးရိွ တာမိုးညဲေဒသ ဘိန္းအစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ၀ူလံုလက္ဖက္ေျခာက္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။