စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ႏွင့္ TMH Telecom Public Company မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား

ကြ်န္ေတာ္မ်ား TMH Telecom Public Co., Ltd ၏ စေတာ့ရွယ္ေစ်းကြက္ႏွင့္ ကုမၸဏီမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို လားရိႈးျမိဳ႕ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မ်ားမွာ သီးျခားစီ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆုိပါ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း လူၾကီးမင္းမ်ားအား ၾကြေရာက္ပါရန္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔မွ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါတယ္။

အဆိုပါ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံလိုသူ လူၾကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း (Securities Account) အား လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ဘဏ္စာအုပ္ တို႔ကိုပါ တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္ခဲ့ပါရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။

လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

{စေတာ့ရွယ္ယာအေၾကာင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။}

ေဟာေျပာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား –

  •  စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ မိတ္ဆက္
  • TMH TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED အေၾကာင္း
  • ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ စာရင္း၀င္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္ပံုမ်ားအား စတင္ေလ့လာလိုသူမ်ား ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္

အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မ်ား

လားရိႈးျမိဳ႕တြင္ –

က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္                            – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၇) ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

က်င္းပမည့္ အခ်ိန္                               – နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ မွ ၁၂း၀၀ နာရီ အထိ

က်င္းပမည့္ ေနရာ                               – MANSU HOTEL ၊ သိႏီၵလမ္းမ၊ လားရိႈးျမိဳ႕။

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                             – ၀၉ ၇၉၉ ၅၇၅ ၄၁၅ ၊ ၀၉ ၉၅၄ ၃၈၁ ၉၉၄ ၊ ၀၉ ၄၄၄ ၄၃၈ ၀၇

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္                   – [email protected]

 

 

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ –

က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္                              – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၂၀) ရက္ (စေနေန႔)

က်င္းပမည့္ အခ်ိန္                                 – ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီ မွ  ၅း၀၀ နာရီ အထိ

က်င္းပမည့္ ေနရာ                                – City Park Royal Restaurant၊ အမွတ္ – ၁၁၁၂ ၊

ေခမာသီရိလမ္း ႏွင့္ ၂၅ လမ္းေထာင့္၊ ေခမာသီရိရပ္ကြက္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕။

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                               – ၀၉ ၇၉၉ ၅၇၅ ၄၁၅ ၊ ၀၉ ၉၅၄ ၃၈၁ ၉၉၄ ၊ ၀၉ ၄၄၄ ၄၃၈ ၀၇

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္                     – [email protected]